Deu accions per preservar la connectivitat ecològica en l’entorn de l’Autòdrom Terramar

La Riera de Ribes, els boscos i els espais oberts que envolten l’Autòdrom Terramar fan que aquest entorn pugui actuar com a connector ecològic en l’àmbit local. La documentació ambiental redactada pels ambientòlegs de l’estudi Traça ambiental tracta àmpliament aquest aspecte i, de fet, és un dels objectius específicament descrits en el projecte de recuperació de l’Autòdrom el de “preservar i potenciar els espais d’interès connector de l’àmbit, tot millorant la connectivitat ecològica associada corresponent a la riera de Ribes i fomentant els valors naturals que han motivat la seva inclusió en espais protegits”. 

 

Quina és la situació actual? Baix índex de connectivitat

Tal i com es pot consultar en l’índex de connectivitat terrestre que ha elaborat en l’àmbit de Catalunya el Departament de Territori i Sostenibilitat, a través del Servei de Planificació de l’Entorn Natural (Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural), els resultats en l’àrea de Sant Pere de Ribes, Sitges, Vilanova i la Geltrú (Comarca del Garraf –Oest), la connectivitat terrestre general és més aviat baixa. La trama urbana d’aquestes poblacions i la presència de carreteres en són la principal causa. De fet, la C-32 és la gran barrera entre el Parc del Garraf i l’Espai d’Interès Natural dels Colls i Miralpeix, que fa que el territori es vagi fragmentant, limitant la seva funcionalitat com a connector ecològic.

 

Aquest índex de connectivitat no millora en la zona de l’Autòdrom i en l’àrea del Garraf Oest no es destaca cap connector ecològic terrestre principal o complementari al sud de la carretera C-32, tot i que es reconeix la Riera de Ribes com a connector fluvial complementari. Aquesta connectivitat és especialment baixa a la zona de Minivilles per la seva situació ja urbanitzada. És allà on està previst incorporar una petita part del sostre hoteler previst (3.000 m2).

 

Imatge: Índex de connectivitat ecològica. Entorn immediat Autòdrom

10 accions per preservar la connectivitat ecològica en l’entorn de l’Autòdrom Terramar

Font: Índex de connectivitat ecològica. Hipermapa

 

Quines mesures s’han pres per a mantenir la funcionalitat connectora de l’espai?

Tot i aquesta situació, els estudis ambientals associats al projecte de recuperació de l’Autòdrom Terramar realitzats pels ambientòlegs de Traça ambiental i el mateix pla urbanístic proposen una sèrie de mesures per minimitzar la possible pèrdua de la funció connectora del conjunt de l’àmbit, que impliquen reforçar la connectivitat en el sector oest, tant als boscos com a la Riera (veure imatge). Aquests no sols es mantindran com actualment sinó que, amb les mesures proposades, es podria arribar a millorar la funció connectora conjuntament d’aquests espais. Aquests són 10 dels punts clau del projecte en aquest sentit:

Deu accions per preservar la connectivitat ecològica en l’entorn de l’Autòdrom Terramar
La franja verda indica el sector oest on es reforçarà la connectivitat, tant als boscos com a la Riera.

1.Pel que fa a les vinyes afectades en el sector que canviarà d’usos, s’incorporaran i mantindran franges arbrades, fet que permetrà recrear un ambient favorable al pas de la fauna. A més, la superfície agrícola que es perd en aquesta zona es compensa amb la plantació d’un 50% més de terreny agrícola en una localització propera i amb una hectàrea d’hort ecològic en la zona nord de l’Autòdrom.

2.Les terrasses i els murs de pedra que hi ha actualment no només es mantenen sinó que es restauren i tot el voral de les terrasses es vegetarà.

3.Es plantarà vegetació autòctona per a millorar la connectivitat, tant a la Riera com a altres sectors. Per exemple, es pretén crear un hàbitat de transició entre el bosc de ribera i la superfície forestal de pineda per afavorir la connectivitat entre aquests dos hàbitats.

 

Deu accions per preservar la connectivitat ecològica en l’entorn de l’Autòdrom Terramar 1
Estat actual de la zona oest. S’observa l’absència de vegetació en bona part de l’àrea. Si aquest es tracta de forma tova, es podrà mantenir la permeabilitat a l’aigua pluvial i la vegetació permetrà una continuïtat vegetada, per incrementar la funció de connector ecològic.

 

4.Al Bosc de Can Baró s’augmenta la seva superfície a partir de reforestacions.

 

5.Es millora la funció connectora de la Riera de Ribes en el marc del pla de restauració aprovat i del qual podeu llegir més aquí.

 

Deu accions per preservar la connectivitat ecològica en l’entorn de l’Autòdrom Terramar 2
Tram de la Riera de Ribes

 

6.Es proposa millorar el recorregut del torrent del Clot dels Frares, augmentant-ne l’amplada i alliberant-la de les edificacions que actualment l’escanyen, així com la vegetació invasora i al·lòctona.

 

Deu accions per preservar la connectivitat ecològica en l’entorn de l’Autòdrom Terramar 3
Tram del Torrent del Clot dels Frares, d’una molt menor connectivitat ecològica que la riera de Ribes. Aquest curs d’aigua es caracteritza per la seva intermitència i per l’alta presència d’espècies invasores i al·lòctones, com és la canya

 

7.Es connectaran els sistemes naturals de dins l’Autòdrom amb els circumdants del territori, millorant ambientalment el sector i integrant la instal·lació al lloc.

 

8.Es tractaran els passos per a la petita o micro fauna, tant a la carretera C-246a, un dels principals elements que fracciona la connectivitat ecològica en aquest punt crític, com a la riera de Ribes, on es tindrà en compte la incorporació de sistemes de permeabilització de la petita fauna com els amfibis i/o rèptils associats a espais humits.

 

9.Les tanques que sigui necessari utilitzar seran permeables a la fauna i l’espai no veurà reduït la seva funció connectora a causa dels tancaments.

 

10.Es millorarà i convertirà en zona de vianants el pas en el passeig de vora a la riera de Ribes. Actualment aquest permet el pas de vehicles de motor privats i es preveu que únicament es permeti el pas a peu o bicicletes. 


A més, el projecte, que s’ha desenvolupat seguint el criteri d’experts i organismes de l’àmbit mediambiental, garanteix que tota actuació que es realitzi en aquesta zona que en el cas de finalització definitiva de l’activitat podrà restablir els valors naturals i paisatgístics previs a aquesta.

Per a ampliar qualsevol informació, podeu escriure a l’apartat de contacte d’aquest web.